de Thorey - en familjehistoria i fyra led
 • Roland de Thorest de Thorey.


 • Diverse
 • Össebybygden.se - Össeby kyrkoruin, Össeby hembygdsförening, Vallentunas kyrkor och socknar.
 • Bjorckochborjesson.se - Björck och Börjesson Antikvariat och bokförlag, företags- och personhistoria.


 • Roland de Thorest de Thorey.
  Född 11 mars 1938 i Adolf Fredriks församling Stockholm.

  Barn
  Marie-Thérèse "PK" Asuncion Desideria f. 1977.
  sambo med Tomas Wedel.
  Barnbarn
  Isabella Carlota f. 2009.
  Theodor Ernesto f. 2012.

  Barn
  Carl Philip Roberto Zygmunt f. 1978.
  gift med Malin Alm.
  Barnbarn
  Malins dotter Tess Malin född 8/9 2002.
  Noa Philip Lars-Gunnar född 31/1 2005.
  Philip efter sin pappa och Lars-Gunnar efter sin morfar.
  Ina Luba Gertie född 31/1 2010.
  Luba efter sin polsk-ryska farmorsmor.
  Gertie efter sin farfarsmor.

  Journal. St Görans sjukhus.

  Patient Roland de Thorest de Thorey


  040612 05.25
  Inskrivningsanteckning Linda Wetterberg, Läkare / M101ALI

  Avdelning HIA

  Dikt läkare
  K301ATLW Linda Wetterberg

  Int ors
  Bröstsmärta.

  Tid/Nuv sjd
  Aortaaneurysm nedre delen mot bifurkationen, följs via Karolinska och Sophiahemmet med u-ljud 1 ggr/år. KOL. Förhöjda blodfetter. Prostatahyperplasi.

  Aktuellt
  Under dagen haft ont i övre delen av buken av och till. Inatt vaknat kl 03. med kraftiga smärtor i övre delen av buken. Tagit en Aspirin och somnat. Dock vaknat ånyo kallsvettig och illamående. Beskriver smärtan som ett band i övre delen av buken med utstr åt sidor och uppåt. Känner sig uppblåst i magen. Sista tiden haft jobbigt med andning och tryck över bröstet vid gång endast kortare sträckor.

  Medicin
  T Trombyl 75 mg 1 x 1
  Inderal 10 mg 1 till natten
  Behepan 1 mg 1 till natten
  Fernitol ...
  Sobril 10 mg v b

  Överkänslighet
  /allergi: Lipitor - givit hudutslag som sedermera utv till ärr.

  STATUS
  At
  Gott, opåv. Inga perifera inkomp tecken förutom lite , blek om näsan. Saturation 98% på luft.

  Cor
  RR, 89/min. Inga säkra bi- eller blåsljud.

  Pulm
  Generellt nedsatt andningsljud. Krepitationer basalt bilat.

  Blodtryck 180/115

  Perifera pulsar
  A femoralis palp i ljumskarna bilat.

  Buk Mjuk, ngt palpöm i epigastriet. Ev ngt breddökad aorta i epigastriet, inga blåsljud. Livliga tarmljud.

  EKG
  Sinusrytm, 89/min. ST-sänkningar anteroseptalt.

  Bed/Åtg
  Tid rökande 66-årig man med KOL, förhöjda blodfetter, känt aortaaneurysm. Inkommer nu med bröst-buksmärtor av intermittent karaktär. Smärtorna går nästan i regress på tabl Nitro 0.5 mg. Får syrgas och inj Seloken. I samråd med framjour Karlsson går pat på akut CT av aorta, denna visar dock ingen disektion utan 32 mm stort aneurysm. Inlägges på HIA med MIDA, Troponin-kurva samt insättes på Seloken.

  [Till Karolinska sjukhuset]

  [Från Karolinska sjukhuset]

  040614 13.00
  Inskrivningsanteckning Robert Lindberg, Läkare I M101YS

  Avdelning
  HIA

  Dikt läkare
  RLG Robert Lindberg

  Int ors
  Återtages från KS efter att ha genomgått coronarangiografi 13/6.

  Tid/Nuv sjd
  V g se föreg ant.

  Aktuellt
  Prostatahyperplasi. Bukaortaaneurysm. KOL.
  11/6 in med smärtor i övre delen av buken. Söker S:t Göran 040612. Inlägges HIA och har troponin-I över 22.
  ST- förändringar anteroseptala avledningar. Genomgår kompl.fri angiografi på KS. Denna visar mycket kalkiga kärl. 50%-ig huvudstamsstenos. Ockluderad LAD. Ockluderad cirkumflexa. Ej signifikant förträngning RCA. Bra vä-kammarfunktion. Pat kommer att disk vid thoraxrond på KS imorgon. Plavix utsatt pga ev kirurgi. Han har också erhållit Simvastatin. Mår helt bra.

  040621 16.00
  SLUTANTECKNING Irina Barbici, Läkare I M101ALI
  Avdelning
  31

  Vårdtid 040614 -040621

  Huvuddiagnos
  I214X Akut hjärtinfarkt icke Q-våg

  Bidiagnos
  Z048 Eftervård coronarangiografi (KS)
  I259 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom
  J449 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
  I714 Bukaortaaneurysm, icke brustet
  E780 Isolerad hyperkolesterolemi.
  N409 Prostataförstoring

  Dikt läkare
  IRBA Irina Barbici

  Öl/Böl
  IRBA Irina Barbici

  Sammanfattning
  Slutat röka för 2 år sedan. Bukaortaaneurysm följs via KS och Sophiahemmet med ultraljud 1 gång/år. KOL. Hyperkolesterolemi och prostatahyperplasi. Inkommer initialt den 12/6 till HIA, bröst/buksmärtor av intermittent karaktär. Utredning med coronarangio utförd på KS visat mycket kalkiga kärl med 50%-ig huvudstamstenos, occluderad LAD och occluderad circumflexa. CABG-indikation, pat uppsatt på väntelista för subakut CABG. Åter till avd 31 för försiktig mobilisering i väntan på op. Hade den 12/6 - utvecklat en icke Q-vågsinfarkt med troponinmax 22,86 Stratus.

  Förlopp/Terapi
  Under vårdtiden enstaka bröstsmärtor, mest nattetid. Klexanebeh. Plavix utsatt den 14/6. CRP-stegring den 17/6 där U-odlingbekräftar infektion med enterococker, insatt på Trimetoprim, initialt på Zinacef och därefter på Trimetoprim. Atebril. Utredning med Spirometri visat lätt restriktivoch lätt obstruktiv ventilationsinskränkning. Kopia medföljer. CRP vid utskrivning 78. Eko-mässigt normalstor vä-kammare med normal EF, lindrigt förhöjt tryck i hö kammare, 40 mmHg. Normalvid aortaascendens. Övertages till KS för planerad CABG. Bltr under vårdtiden legat 110-120/70.

  Ord medicin
  Trombyl 75 mg x 1, Behepan 1 mg x 1, Seloken ZOC 50 mg 2 x 1, Simvastatin 40 mg 1 till kvällen, Trimetoprim 160 mg 1 x 2 insatt den 20/6, beh i 7 dgr till, Oxascand 10 mg 1 t n.

  Kopia
  Till vederbörande läkare, thoraxkir KS.

  PAL
  IRBA Irina Barbici

  [Till Karolinska sjukhuset]

  [Från Karolinska sjukhuset]

  040716 16.00
  SLUTANTECKNING
  Claes Hofman-Bang, Läkare / M101ALI
  Sign: 04/08/27 Claes Hofman-Bang

  Avdelning
  HIA

  Vårdtid
  04 06 26 -04 07 16

  Huvuddiagnos
  J960 Akut respiratorisk insufficiens

  Bidiagnos
  J189 Pneumoni
  I509 Hjärtinsufficiens
  I479 Paroxysmal takykardi, ospecificerad
  Z488 Eftervård CABG
  I214 Akut hjärtinfarkt
  Z951 Förekomst av aortokoronar-bypass-graft
  Z950 Förekomst av

  Åtgärdskod
  V9201 Användande av respirator

  Dikt läkare
  CLHB Claes Hofman-Bang

  Öl/Böl
  CLHB Claes Hofman-Bang

  Sammanfattning
  66-årig gift man, rökare med KOL och bukaortaaneurysm, prostatahyperplasi, hyperlipidemi och hypertoni. Insjuknat 12/6 i en icke Q-vågsinfarkt och läggs in på S:t Göran. Beh på sedvanligt sätt och utreds med angio som visar huvudstamstenos och 3 -kärlssjukdom och eko visar god vä-kammarfunktion. Överföres subakut 21/6 till KS för by-pass op och op påföljande dag med mammaria interna till LAD och ven till diagonal och marginal. Komplikationer uppstår i det postop förloppet och den 24/6 får pat upprepade VT-attacker följda av bradycardi. Erhåller därför Cordarone. Försämras ytterligare med hjärtsvikt och följande leversvikt. Beh med inotropa droger, stabiliseras. Den 25/6 ytterligare VT och VF. Intuberad och beh med Zinacef. Utvecklar bilat pleuravätska. Överföres 29/6 till S:t Göran IVA. Där forts resp vård och kan extuberas den 1/7. Feber och tecken till pneumoni med rikl pleuravätska. Tappas 6/7. För sin infektion beh pat först med Zinacef och Vancocin och man byter senare till Tazocin pga stigande CRP. Pat tidvis och delvis konfusionell. Har svårt att få kontakt med pat som tycks hallucinera emellanåt. Utreds neurologisk med CT skalle x 2 och man finner en förändring frontalt på vä sida som kan vara en s k Watershed-infarkt men bedöms dock vara gammal. Pat har CVK för att få tillräckligt med näring, har också fått en cleeni-feedingsond. Pga upprepade ventrikulära tachyarytmier trots Cordaroneinfusion får pat på KS en ICD implanterad. Denna är först programmerad i DDD men pat har upprepade breddökade ventrikulära tachycardier varför den får programmeras om till VVI. Efter detta arytmifri. Överföres så småningom till HIA, fortf tidvis konfusionell men förbättras dag för dag. Kan till slut försörja sig per os helt och hållet varför man kan ta bort cleeni-feedsond och CVL samt även kateter. Mobiliseras först att sitta. Blir helt klar och orienterad. Kan överföras till rehab klin DS för forts vård och rehab.

  Ord medicin
  Trombyl 160 mg 1 x 1, Seloken ZOC 100 mg 1 x 1, Cordarone 200 mg 1 x l, Enalapril 2,5 mg 1 x 2, Lanacrist 0,25 mg 1 x 1, Furix 40 mg 1 x 1, Simvastatin 20 mg t n.

  Kopia
  Till vederbörande läkare, rehab klin DS för kännedom.

  PAL
  CLHB Claes Hofman-Bang.