de Thorey - en familjehistoria i fyra led
 • Roland de Thorest de Thorey.


 • Diverse
 • Össebybygden.se - Össeby kyrkoruin, Össeby hembygdsförening, Vallentunas kyrkor och socknar.
 • Bjorckochborjesson.se - Björck och Börjesson Antikvariat och bokförlag, företags- och personhistoria.


 • Roland de Thorest de Thorey.
  Född 11 mars 1938 i Adolf Fredriks församling Stockholm.

  Barn
  Marie-Thérèse "PK" Asuncion Desideria f. 1977.
  sambo med Tomas Wedel.
  Barnbarn
  Isabella Carlota f. 2009.
  Theodor Ernesto f. 2012.

  Barn
  Carl Philip Roberto Zygmunt f. 1978.
  gift med Malin Alm.
  Barnbarn
  Malins dotter Tess Malin född 8/9 2002.
  Noa Philip Lars-Gunnar född 31/1 2005.
  Philip efter sin pappa och Lars-Gunnar efter sin morfar.
  Ina Luba Gertie född 31/1 2010.
  Luba efter sin polsk-ryska farmorsmor.
  Gertie efter sin farfarsmor.

  Operationsjournal. Karolinska sjukhuset, Thorax.

  Patient Roland de Thorest de Thorey


  [Från St Görans sjukhus]

  2004.06.22 10:44
  Sten Samuelsson, Läk (Sign), Solna N14 Thorax-IV A /stsm
  INTAGNINGSORSAK IV A

  Anamnes
  Instabil angina. 50% huvudstamsstenos. Lindrig KOL. Har ett känt BAA, 32 mm diam. Pvk ua. Artärkateter rad. sin. ua. Induktion med NA gående. Intubation och nedläggande av ekoprobe ua. CVK x 2
  via v. jug. int. dx ua. Stabil fram till ECC. Under ECC syr kir. LIMA-LAD och 2 isolerade vener. Efter tagande av tång deff. x 1. Av ECC utan problem. Stabil post ECC. Till IV A.

  TEE perop.
  Intakt förmaksseptum. Kompetent aortaklaff. Liten ( 0.5-1/4) MI. Bra VK-rörlighet med EF ca 50 %. Oförändrat efter ECC.


  2004-06-22 11:38
  Jenny Vedin, Läk (Osign), Solna N14 Thorax-IV A /krmm /K:
  OP .BERÄTTELSE

  Preop. bedömn.
  Bukaorta-aneurysm, 32 mm, följs pa Sophiahemmet och Karolinska, Solna. Lindrig KOL. Hyperlipidemi, prostatahyperplasi. Non Q-infarkt 040612. Coronarangiografi visar huvudstamsstenos, ockluderad LAD, ockluderad circumflexa, ateromatos på höger. Kraftigt förkalkade kärl. Odlingsverifierad UVI preop, insatt på behandling, CRP och feber i sjunkande. Övertas for subakut operation.

  Operatör
  J Vedin

  Assistent
  J Nyman

  Operationsdatum
  040622

  Operationskod/text
  FNAOO LIMA till LAD
  FNC20 Ven till diagonal, ven till marginal
  FXAOO ECC

  Operationsförlopp Median sternotomi. En normalkalibrig LIMA nedtages, ven tas från vänster ben, venen ar ställvis ganska smal men användbar. Heparin. Öppnar hjärtsäcken. Palp aorta ascendens men utan palpabla plack. Kanylerar aorta ascendens. 2-stegs venkanyl i höger förmak. Kanyl för antegrad plegi. Startar hjärt/lungmaskin. Vid fullt flöde insp hjärtat. Man finner en marginal som ar graftbar. Diagonalen är graftbar samt LAD är graftbar. Sätter tång. Ger 1000 ml antegrad kardioplegi. Öppnar marginalen och syr ven ända-till-sida hit. Tätt vid test. 300 ml plegi. Syr ny ven ända-till-sida till diagonalen. Tätt vid test. Fortsätter så att sy LIMA till LAD. Det är tätt när man släpper bulldoggen. Släpper aortatången och hjärtat går igång i flimmer som får defibrilleras en gång till sinusrytm. Stansar hål och syr de proximala anastomosema. Avluftning av graften innan flödet slapps på. Fyller upp. Går av maskin utan problem. Dekanylerar. Protamin. Noggrann blodstillning. Ståltrådar i sternum. Suturer i etager .
  ECC-tid 63 min. Aortaocklusionstid 38 min.
  Flöde i diagonalgraftet 20 ml/min och i marginalgraftet 20 ml/min (bra kurvor).

  2004-06-23 08:35
  Anders Öwall, Läk (Sign), Solna N14 Thorax-IV A /adow
  DAGANTECKNING

  Allmänna uppgifter
  Op coronar igår. Glatt postop förlopp. Enzymer u.a. ringa blödning. Bra diures. Från efternatten något förhöjda fyllnadstryck och högt CVP, beställer lungrtg för säkerhets skull.

  2004-06-24 02:07
  Angelica Hagelberg, Läk (Sign), Solna N24 Thorax /achg
  DAGANTECKNING

  Aktuella besvär
  Anteckning av Rabbe Takolander: Tillkallad i egenskap av kärljour. Pat har haft attacker av VT skurar och därefter bradykardi. Han hade legat lågt i tryck , 80 som värst. Laktatet steg till över 6 och ASAT och ALAT till ca 18. I anamnesen ett aortaaneurysm som följts på Sophiahemmet.
  St. pat är då jag ser honom stabil i trycket , han har inte ont i buken som är helt mjuk och oöm, möjligen med undantag för levern. Vardera fötterna cirkulerade. Finner ingen pulserande resistens i buken.
  På CT ses kontrast i såväl tr. celiacus som i mes superior. Vardera njurartären identifieras som kontrastförande. Stor lever. Njurparenkymet svårvärderat. Kornighet i bilderna. Kan inte se att pat för tillfället är i akut behov av ngt ingrepp.


  2004-06-24 03:16
  Monika Angdin, Läk (Sign), Solna N14 Thorax-1V A /moag
  DAGANTECKNING

  Allmänna uppgifter
  Op CABG 22/6 initialt komplikationsfritt. Första natten orolig ej kunnat sova, blek och kallsvetig. Stigande CVP. Rtg och transar ua varför till avd. Cirk stabil. Pga allmän påverkan fått stanna på N24 1:sal. Dock utan CVK och artär nål. På e.m. 23/6 frekventa VT attacker och kvarvarande gråblek. Ej cirkulatoriskt påverkad men dålig urin produktion som svarar bra på Volym och furix. Cordarone botar VT attackerna initialt, återkommer dock, men försvinner helt på 80 mg xylo. Första transserien neg. Akut EKO visar inga tecken på tamponad eller komprimering hö kammare eller förmak. Vä EF ca 40- 45 %. Hö kammare måttligt nedsatt funktion. TI grad 1-2. PA tryck ca 40. Efter lite lugnande medicin och arrytmi fri bättre färg.
  Kommer även igång att kissa. Dock ånyo sämre vid 21:30 med brady arrytmier lågt Bt och ånyo ful färg med lågt BT. Cordarone stängs av, atropin. Har tidigare under kvällen fått CVK och artär nål. Tas nu över til THiva och nytt akut EKO göres, som visar ungefär stutus Quo. Tittar även över buken, men pga av mkt gaser svårt att se aorta. Utvecklat en rejäl acidos med laktat 8,4. Klagar över ont i magen, skulle vilja gå på toaletten. spänner lite i buken vid palpation. ASAT ALAT stigit till18 nivå från 0,8 nivå på 4 timmar. Ckmb i sjunkande. SG kateter sätter med SvO2 40%. CI mellan 1,6-2. Dock TI. Cordarone kopplas och CI upp till 2,5 och sat ca 50. Kontakt med kärlkirurgen om buken och vi gör CT som vi får gjort här på thorax och Rabbe Takolander tittar på bilderna där aorta och kärlen till buk och njurar ser ua ut. Dock mkt stor lever. Blivit ngt fräshare, men sat kvar runt ca 50% varför vi sätter även Simdax. Ren högersvikt?. Artär sat ca 88%. Med CPAP FiO2 70 % sat 97 och blandvenös sat 63%. Klarar dock bara korta stunder med CPAP. CI gått upp till 3,3. NA for att hålla systemtrycket syst 75-80. Haft furixinf hela kvällen, tillägger nu kissdopa.

  2004-06-24 13:48
  Anders Öwall, Läk (Sign), Solna N14 Thorax-IV A /adow
  DAGANTECKNING

  Allmänna uppgifter
  Under dagen har det kliniska tillståndet stabiliserats något.
  Extensiv utredning under dagen utan att vi nått fram till specifik diagnos. En tänkbar diagnos är att patienten under operation haft en period med lever ischemi.

  Allmäntillstånd
  Kontinuerlig CPAP. Ordentligt påverkad, kallsvettig. Svarar på tilltal dock av och till oklar.

  Cirkulation
  Artärtryck cirka 100. SVO2 60. Cardiac output väsentligen u.a, nu på eftermiddagen cardiac index 3,5. CVP förhöjt.
  Detta med pågående infusioner av Corotrop , Simdax och noradrenalin.
  Haft arytmier under gårdagen. Nu mestadels sinusrytm. EKG visar höger kammar belastning. Under förmiddagen genomförs coronarangiografi denna är väsentligen u.a.

  Lungfunktion
  Kontinuerlig CPAP med 60 eller 70% syrgas for att hålla acceptabelt pO2. Acidostendens under natten men nu ingen acidos utveckling över dagen.
  Laktat var högt i natt. Varit stabilt kring 2 under dagen.

  Njurstatus -iva
  Kreatinin har stigit till 160. Under förmiddagen oliguri trots Furix och dopa. Nu på eftermiddagen synes diuresen ha okat. Observera att pat fått mycket rtg kontrast både i natt och nu under dagen. Givit acetylcystein vid två tillfällen.

  Infektion –iva
  Egentligen inga infektionstecken. Att tillståndet skulle kunna förklaras av sepsis forefaller osannolikt. Dock tagit ett par blododlingar.

  Nutrition
  Patientens transaminaser stiger extremt fort. ASAT 100 klockan 05 och nästan 200 klockan 10. Även kraftig stegring av ALAT. Endast små stegringar av övriga "leverprover". Således det laboratoriemönster som kan ses efter ischemi.

  Buken är mjuk, ömmar något under höger arcus.

  I samband med koronarangiografin genomförs även en aortografi samt en selektiv kontrastinjektion i a. mesenterica superior. Undersökningen visar fritt blodflöde i coeliakus, mesenterica sup och njurartärer.

  CT buk gjordes i natt. Denna visade stor lever men i övrigt u.a.

  Ekokardiografi
  EKO gjordes i natt samt nu åter på eftermiddagen. Ingen tamponad.
  VK väs u.a. med EF 50%. TI grad 2/4 samt en något dilaterad v. vava inferior.

  2004-06-25 16:47
  Svante Gelinder, Läk (Sign), Solna N14 Thorax-N A /svge
  DAGANTECKNING

  Allmänna uppgifter
  Under em tilltag perioder av VT som ger VF, akut deff vilket återger SR. Har vid VT period fått ytterl inj Cordarone 200mg iv under ca 1h. Intuberas, rikl sekret, Nph odl (skyddad borste) vareft inj Zinacef 1,5g x3 insattes. Sternum pa1p stabilt. Pulm ausk rikl bronk andnljd bilat. Diagnostisk BKG tas, Pulmrtg frontal+sida, Hjärtenzymer.
  Hustrun informerad.

  2004-06-26 14:41
  Irene Rimeika Rudberg, Läk (Sign), Solna N14 Thorax-N A /darm
  DAGANTECKNING

  Allmäntillstånd
  Efter utsättning av Simdax samt påbörjad respiratorbehandling arytmifri med Cordaroneinf. Gått i stabil sinusrytm. I samband med respbeh. propofolsedering och resistensproblem-kräver NAinf ca 100- 130 ng/kg/min. Kräver 50% Fi02, 10PBBP for adekvat syresättning. Tidigare spirometri visar lätt restriktiv och obstruktiv, funktionsinskränkning. Mindre sekret att suga idag, dock illaluktande. Odling tagen igår innan Zinacefbeh. påbörjats. CRP vänt ner. Leverprover halverade med ASAT 46, ALAT 69 idag. Buken mjuk men sparsamt tarmljud. Levern pa1peras 3 tvf.nedom arcus. Retinerat 75 ml. Insättes på Pantoloc, får havrevälling. God diures med Furix.

  2004-06-27 16:14
  Svante Gelinder, Läk (Sign), Solna N14 Thorax-N A /svge
  DAGANTECKNING

  Allmänna uppgifter Kvar i resp, rikl sekret. Under em kontakt med inf-jour som genom bakjour Ann Atlas önskar att vi inväntar svar på Nph-odling innan ev. antibiotikabyte, pat kvarstår på Zinacef 1,5g x3 iv.
  I smb med dossankning Cordarone åter VT-perioder varför inf Cordarone 12mg/ml 4,2ml/h återinsättes. Samtliga lab-värden mot normalisering.

  2004-06-28 12:08
  Irene Rimeika Rudberg, Läk (Sign), Solna N14 Thorax-N A /darm
  DAGANTECKNING

  Allmäntillstånd
  Kvar i resp på 40% Fi02. Pulmrtg visar pleuravätska bilat. Planerar tappning. CRP stigit. Temp 37,6. Förnyad infektionskonsult. Sedan Cordaronedosen ånyo höjts mindre arytmitendens. Kontaktat cardiologen för vidare behandlingsstrategi. Leverprover i fortsatt regress. Albumin 19. God diures med Furixinfusion. Buken mjuk med enstaka tarmljud. 0 retention. Får 250 ml sondmat. Ev överflyttning till St Göran under morgondagen.


  2004.06.28 17:22
  Ulrik Sartipy, Läk (Sign), Solna N23 Thorax /krmm /K: mkru
  EPIKRIS
  N24

  Vårdtid 040621—29

  Huvuddiagnos
  I200 Instabil angina pectoris
  E785 Hyperlipidemi, ospecificerad
  I214 Akut subendokardiell infarkt
  J449 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad
  I714 Bukaortaaneurysm, icke brustet

  Operationskod/text
  FNA00 LIMA till LAD
  FNC20 Ven till diagonal, ven till marginal
  FXA00 ECC
  GAA10 Inläggande av toraxdränage

  Operationsdatum
  040622 och 040628

  Operatör J Vedin

  Anamnes
  Sambo. Tidigare rökare, rökstopp 2002. KOL, bukaorta-aneurysm och prostatahyperplasi. Angina sedan många år med tilltagande besvär och pat söker akut på St Göran den 12/6, utvecklar subendokardiell hjärtinfarkt och utredning visar huvudstamsstenos och 3-kärlssjukdom, god vänsterkammarfunktion. Behandlas, för UVI. Inkommer for halvakut coronar bypassop.

  Vårdförlopp
  Pat opereras den 22/6, v g se op-berättelse. Initialt postop kompl förlopp, dock orolig och kallsvettig första natten. Överförs till vårdavd men återförs till Th-IV A på natten den 24/6 p g a upprepade VT-attacker och därefter bradykardi. Hjärteko väs u a. Erhåller Cordarone. Därefter kraftig hjärtsvikt, stegrade leverprover. Behandlas med Corotrop, Simdax, noradrenalin och Dopamin. Pat stabiliseras på given behandling och behovet av inotropt stöd kan minskas. Tilltagande episoder med VT den 25/6, ett tillfälle med ventrikelflimmer vilket defibrilleras till sinusrytm. Pat intuberas i samband med detta. Cinacef insättes. Erhåller bilat thoraxdran den 28/6 p g a pleuravätska. Kan extuberas under eftermiddagen. Överfors till intensivvårdsavd på St Görans sjh för fortsatt vård.

  Klin.Kem.lab.
  V g se kopia av lablista.

  Aktuella läkemedel
  V g se bifogad kopia av läkemedelslista.

  Åtgärd/planering
  Vi bifogar även separat utskrivningsanteckning av IV A-läkare.

  Patientansvarig läkare
  M Runsiö

  2004.06.28 20:04
  Zoltan Gulyas, Läk (Sign), Solna N14 Thorax-IV A /zogu
  DAGANTECKNING

  Allmänna uppgifter
  Utskrives,plan. till IV A St Görans 29/6.
  Tid.KOL,HT, HL, känd icke operabel BAA.In akut St Görans med icke Qvågsinfarkt,op CABG här 22/6.Per/initialt postop okompl. Noreras något högt CVP på Thiva.På våravd.påverkat AT, cirk/resp.påverkad,laktacidos.till Thiva natten till 24/6.Akut TTE,rtg pulm,CT buk ger inga ledtrådar. Ej septisk.CPAP krävande,lågt SVo2, hyfsad CI,PA kat.sättes. Stigande transaminaser(till 200),påverkad koag.,stigande krea,laktat dock sjunkande,mindre acidotisk.Simdax,NA,Cordarone.Nytt TTE väs ua,EF 50%,coronarangio ua,CT buk,bukangio aorta,a.mes.ua.Pä morgonen 25/6 VT som defib.X3 till FF.Simdax utsättes.Intuberas,i resp.i samband med VF senare..Startar Cordarone.Initialt kräver höga resp.tryck,FIO2 kring 50%.Mkt slem,CRP högt ,insätter Zinacef.Odlad.Sedan stabil,bortsett korta VT attacker,Cordarone ej möjlig att sänka.Nu normalt krea,goda spontandiureser,transaminaser hela tiden sjunkande(nu 20-30)utan att övriga leverprover nämnvärt påv.Leverpåverkan bed.som kir.orsakat ,kanylering av leverven som get akut leverstas/ischemi.
  idag cirk./resp.stabil,extuberas vid 16 tiden,tycks gå bra.Sederas v .b.med Iv Ketogan(tid.en del ryggbesvär),stesolid.Rtg pulm visat bilat. pleuravätska,inlägges bilat. toraxdrän.

  2004-06-29 09:23
  Irene Rimeika Rudberg, Läk (Sign), Solna N14 Thorax-N A /darm
  DAGANTECKNING

  Allmäntillstånd
  Extuberad igår em. efter pleuratappning bilat 600+800ml. Under natten dock tilltagande dyspne med försämrad saturation ffa pga mycket slem och oförmaga att hosta upp. Reintuberas. Bra blodgaser på 40 Fi02 samt 8 PEEP. Propofolsedering. Efter extubation orolig. Cirkulatoriskt stabil med sinusrytm. Med Cordaroneinfusion arytmifri.
  God diures med Furixinfusion. Rikligt tarmljud. Sätter Clinifeedeingsond. Sondnäring detta dygn planerad till 500 ml. Infektionsparametrar med CRP sjunkande på 149. LPK 13,6 stigande. Temp 37,5. Odling skyddad borste 25/6-04 hittills 0 växt. Kvarstår på Zinacef 1,5g x 3.
  Överflyttas för vidare vård till N A, St Görans sjh. Rtg.bilder medskickas.

  slut utskrift

  [Till St Görans sjukhus]